Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

 Zasady naboru

1. Studia podyplomowe

2. Kursy doskonalące

3. Kursy i warsztaty pedagogiki specjalnej

4. Wykłady - szkolenia Rad Pedagogicznych

Strona główna

 1. Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe: Technika z wychowaniem komunikacyjnym oraz Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym organizowane są przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej we współpracy z SDKN MARKUS

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest zgłoszenie telefoniczne i nadesłanie na adres Studium lub pocztą elektroniczną karty zgłoszenia wg poniższego wzoru

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przewidujemy dodatkowych kryteriów naboru.

Informacje niezbędne do wypełnienia na pierwszych zajęciach druku zgłoszenia  - jak w poniższym przykładzie.   

Poznań , ............. 201... r.

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania


Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe ... /nazwa studiów / ... odbywające się w roku akademickim 201../201..

Imię i nazwisko ....................................................................................

Data miejsce urodzenia ..........................................................................

Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki ..........................................

Adres, kod, ..............................................................................................

tel. ............. PESEL ................... NIP .............................

Seria i nr dowodu osobistego ......................................................

Wykształcenie (stopień naukowy, zawód, specjalność, uczelnia, rok ukończenia)

..................................................................................................................

Miejsce pracy (nazwa, adres, NIP, zawód wykonywany, stanowisko, tel.)

....................................................................................................................

Akceptuję odpłatność za Studium  3500 zł i potwierdzam prawdziwość powyższych danych

........../podpis/............ 


Do zgłoszenia dołączam:
- kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kserokopie dowodu osobistego

2. Kursy doskonalące

Prowadzimy ciągły nabór na wszystkie organizowane kursy

3. Kursy i warsztaty pedagogiki specjalnej

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje kierownik kursów - mgr Jacek Kielin - tel. 788 969 250

4. Wykłady

Wykłady i szkolenia dla Rad Pedagogicznych organizujemy po uzgodnieniu tematyki, terminu i warunków z dyrektorem zapraszającej placówki edukacyjnej. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymują zaświadczenia.

 

Strona główna O Studium Formy kształcenia i doskonalenia Kontakt