Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich

MARKUS

 

  

Studia Podyplomowe "TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym"

 

 

1. Informacje ogólne

2. Program Studium

3. Informacje organizacyjne

 

 

Strona główna

 

1. Informacje ogólne

Prowadzimy nabór na bieżącą edycję  III semestralnych studiów podyplomowych: 

Technika z wychowaniem komunikacyjnym

dwa zjazdy, które odbyły się przed wakacjami będziemy odrabiać w dodatkowych terminach,

tak więc osoby, które dołączą do grupy nic nie tracą z programu studiów.

Studia zakończą się rozdaniem świadectw pod koniec czerwca 2016 roku. 

 

Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych z Techniki z wych. kom. zapraszamy na pierwszy zjazd po wakacjach,

który odbędzie się w sobotę i niedzielę   

5 - 6 września b.r. w godz. 9:00 - 15:45

 

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Strzelecka 11

Prosimy o zabranie z sobą kserokopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia studiów,

reszta formalności na zajęciach.

 

Ewentualne pytania proszę kierować do

Pana dra inż. Mariusza Kąkolewicza - telefonicznie 601 914 962

lub Pana dra inż. Marka Golińskiego, marek.golinski@put.poznan.pl

(lub telefonicznie 668191758)

 

Zajęcia na SP odbywają się w soboty i w niedziele 1 - 2 razy w miesiącu w godz. 9:00 - 15:45,

w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Strzeleckiej 11.

_______________________________________________________________________________________

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu muszą trwać trzy semestry i trwać 350 godzin. Z tego powodu proponujemy studia rozpoczynające się w semestrze letnim i kończące się w semestrze letnim następnego roku akademickiego, tak aby nauczyciel miał kwalifikacje od początku kolejnego roku szkolnego. 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

"TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym"

Studia Podyplomowe nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu TECHNIKA i pokrewnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia prowadzi Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

we współpracy ze Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS.

Zajęcia na Studiach odbywają się na Politechnice Poznańskiej.

 

Koszt udziału w trzysemestralnych Studiach Podyplomowych w roku 2015/2016 wynosi  3500 zł 

1300 zł + 2 x 1100 zł za semestr, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

Uczestnicy otrzymują faktury.

Rejestracja na Studia odbywa się telefonicznie lub mailowo. Pozostałe formalności i wypełnienie karty zgłoszeniowej dla Politechniki na pierwszym zjeździe. Proszę zabrać ksero dowodu osobistego i dyplomu. Pierwsza wpłata za Studia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia i numeru konta Politechniki Poznańskiej (na zjeździe).

Uczestnicy Studiów mogą indywidualnie ubiegać się o dofinansowanie ze szkoły lub organu prowadzącego placówkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie. Zgłoszenie udziału w Studiach zawierające: nazwisko, imię, adres i telefon domowy oraz adres i telefon do miejsca pracy prosimy przekazać telefonicznie: 601914962 lub pocztą elektroniczną, ew. listownie na adres SDKN MARKUS 60-760 Poznań, ul. Kossaka 13/1.

Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie - podanie rodzaju studiów, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) na numer 601 91 49 62 lub pocztą elektroniczną

 

2. Program Studium:

Program Studiów Podyplomowych, zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Zarządzania PP, obejmuje wszystkie podstawowe  zagadnienia techniki i obszarów pokrewnych oraz wychowania komunikacyjnego związane merytorycznie z zapisami Podstaw Programowych  przedmiotu TECHNIKA i ścieżki wychowanie komunikacyjne na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego.

REALIZACJA PROGRMU STUDIÓW

UWZGLĘDNIA WYMAGANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szczegółowe zagadnienia programowe

1     Historia postępu technicznego (8 W, 4 Ćw.)

·        historia rozwoju techniki;

·        wielkie wynalazki i wybitni wynalazcy, polscy i zagraniczni;

·        rola techniki w przemianach społecznych;

·        historia i rola normalizacji w technice;

·        związki techniki z rozwojem kultury i cywilizacji;

·        rewolucja technologiczna w XX w.;

2      Technika w środowisku ucznia  (16 W, 24 Ćw.)

·        urządzenia techniczne w środowisku ucznia;

·        zasady wykorzystywania i bezpiecznej obsługi nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego (instrukcje obsługi);

·        urządzenia elektroniczne w edukacji i rozrywce;

·        drobne naprawy i konserwacja urządzeń wyposażenia domu; 

·        materiały konstrukcyjne budowy domu, instalacje i wyposażenie domu;

·        ekonomia gospodarstwa domowego, obliczanie zużycia podstawowych zasobów: energia, woda, gaz itp.;

·        wpływ rozwoju techniki na środowisko naturalne, działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, recykling; 

3      Podstawy mechaniki (8 W, 8 Ćw.)

·        podstawowe elementy i części maszyn (np. w rowerze, maszynie do szycia, pojazdach mechanicznych);

·        budowa i konserwacja układów i prostych urządzeń mechanicznych;

·        silniki spalinowe dwu- i czterosuwowe; 

·        elementy przenoszenia napędu w pojazdach mechanicznych i ich współdziałanie; 

4      Podstawy elektrotechniki i elektroniki       (12 W, 12 Ćw.)

·        podstawowe elementy i materiały elektrotechniczne i elektroniczne;

·        montaż prostych obwodów elektrycznych i elektronicznych (zestawy poliwalentne);

·        pomiary podstawowych wielkości elektrycznych;

·        domowa instalacja elektryczna i bezpieczeństwo korzystania z energii eklektycznej;

·        silniki elektryczne

·        instalacje elektryczne roweru i motoroweru;

·        bezpieczne posługiwanie się wybranymi urządzeniami elektrycznymi;  

5      Technologie obróbki materiałów (12 W, 14 Ćw.)

·        podstawowe materiały konstrukcyjne ich własności i zastosowania (drewno i materiały drewnopochodne, metale i ich stopy, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze itp.)

·        zasady obróbki podstawowych materiałów;

·        posługiwanie się podstawowymi narzędziami ręcznymi;

·        bezpieczne posługiwanie się elektronarzędziami;

·        technologie ręcznej obróbki materiałów;

·        wybrane technologie produkcji przemysłowej; 

6      Projektowanie i dokumentacja techniczna (8 W, 12 Ćw.)

·        środki i systemy komunikowania na tematy techniczne (symbole, kody, rysunki, schematy itp.);

·        podstawowe zasady wykonywania rysunków technicznych;

·        rysowanie i wymiarowanie rzutów aksonometrycznych;

·        projektowanie prostych wyrobów;

·        czytanie i sporządzanie prostej dokumentacji technicznej, kosztorysowanie;

·        pojęcie normalizacji i normy technicznej;

·        prawa autorskie i patentowe oraz ich ochrona;

·        komputer w przygotowaniu dokumentacji;

·        młodzieżowy ruch twórczości technicznej; 

7      Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy (8 W, 8 Ćw.)

·        psychofizjologiczne podstawy i źródła ergonomii;

·        ergonomia narzędzi, mebli i wyposażenia domu;

·        projektowanie i organizacja bezpiecznego stanowiska pracy do prostych czynności technologicznych i majsterkowania w domu;

·        organizacja pracy zespołowej;

·        zasady bezpiecznej pracy podstawowymi narzędziami

·        klasy elektrycznych i etykiety energetyczne urządzeń gospodarstwa domowego i podstawowych narzędzi elektrycznych;

·        korzystanie z dóbr techniki w sposób kulturalny i nieuciążliwy dla innych;

·        ocena własnego postępowania wobec dóbr i wytworów techniki oraz dobra wspólnego; 

8      Żywienie człowieka (8 W, 4 Ćw.)

  • podstawy zdrowej diety

  • właściwości odżywcze produktów spożywczych

  • zasady obróbki cieplnej produktów żywnościowych

  • procesy przemysłowej produkcji żywności

   Wychowanie komunikacyjne (12 W, 20 Ćw.)

·        świadomość organizacji i zagrożeń w ruchu drogowym, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych;

·        podstawowe przepisy ruchu drogowego;

·        zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem i motorowerem;

·        zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom;

·        zgłaszanie wypadków drogowych;

·        pierwsza pomoc poszkodowanym na drodze;

·        konsekwencje karne nieprzestrzegania przepisów o ruch drogowym;

·        rozwiązania drogowe i komunikacyjne w miejscu zamieszkania; 

10    Technologie informacyjne (8 W, 24 Ćw.)

·        podstawowe oprogramowanie komputerów osobistych (poziom zagadnień dostosowywany indywidualnie);

·        komputer jako narzędzie wyszukiwania i przetwarzania informacji technicznej;

·        komputer jako narzędzie projektowania i tworzenia dokumentacji;

·        programy edukacyjne w nauczaniu i uczeniu się techniki; 

11    Szkolne praktyki metodyczne (60 Ćw.)

12    Metodyka nauczania techniki (20 W, 40 Ćw.)

·        specyfika dydaktyka techniki;

·        perspektywa konstruktywistyczna w edukacji;

·        metoda projektów i działania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się techniki;

·        technologie informacyjne w edukacji technicznej;

·        ewaluacja i ocena osiągnięć ucznia, wiedza a umiejętności, konstruowanie testów; 

13    Seminaria i konsultacje

·        seminaria i konsultacje dot. prac dyplomowych z zakresu metod nauczania i uczenia się techniki;

 

 

3. Informacje organizacyjne

 

  Termin przyjmowania zgłoszeń do zebrania grupy na 2015

ew. nabór uzupełniający we wrześniu 2015

  Czas trwania St.Podypl.  

  TECHNIKA z wychowaniem komunikacyjnym

trzy semestry   350 godzin
  Koszt udziału  3500 zł  (200 + 3 x 1100 zł / semestr)
  Ilość miejsc 20 - 80
  Kandydaci na Studium nauczyciele z wyższym wykształceniem
  Zasady rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń
 Planowany termin rozpoczęcia Studium 30 maja 2015
  Planowany termin zakończenia Studium  czerwiec  2016
  Zaliczenie studium test końcowy
  Praca dyplomowa ok. 20 stron, dot. metodycznych problemów nauczania "Techniki" w szkole ogólnokształcącej
  Świadectwo świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Politechnik Poznańskiej
  Uzyskane kwalifikacje kwalifikacje do nauczania przedmiotów TECHNIKA i Wychowanie komunikacyjne
oraz przedmiotów pokrewnych

 Początek strony

Strona główna O Studium Zasady naboru Kontakt